Kategooriad

Kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Haldaja – Riided 24 OÜ

1.2. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebisaiti või Teenuseid;

1.3. Kasutajatase – Kasutajale võimaldatud õigused ja kehtestatud kohustused Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks (Tavakasutaja, Registreerunud Kasutaja või Ärikasutaja);

1.4. Teenused – kõik Veebisaidi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik avaldada riiete ja aksessuaaride müügikuulutusi, teostada Andmebaasis otsinguid, avaldada sõnumeid foorumites, tellida reklaami jne;

1.5. Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline tehing Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks;

1.6. Andmebaas – Riided 24 OÜ poolt hallatav andmebaas. Andmebaasist on võimalik otsida näiteks uusi ja vanu riideid, teostada otsinguid riiete brändi, hinna ja paljude muude parameetrite järgi;

1.7. Hinnakiri – Haldaja poolt Kasutajale Veebisaidil pakutavate Teenuste kasutamiseks kehtestatud tasude loetelu;

1.8. Isikuandmed – füüsilisest isikust Kasutaja tuvastamist võimaldavad andmed Veebisaidil või Andmebaasis.

1.9. Administraator – Haldaja poolt volitatud isik, kelle ülesandeks on Veebisaidi foorumi Kasutajate Kasutustingimustele vastava käitumise kontrollimine ja selleks Kasutus- tingimustes ette nähtud õiguskaitsevahendite rakendamine;

2. Andmed Haldaja kohta

2.1. Veebisaidi Haldajaks on Riided 24 OÜ (12076356, Sõpruse pst 172-34, 13424
Tallinn , koduleht www.riided24.ee ).

2.2. Haldaja pakub erinevaid infoühiskonna tehnilisi ja sisuteenuseid, navigatsiooni- teenuseid ning tegeleb Veebisaidi administreerimise, hooldamise ja uuendamisega.

2.3. Veebisaidi ja Teenustega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused (sealhulgas Kasutustingimuste punktis 12.3 nimetatud info võimaliku rikkumise kohta) tuleb esitada Haldajale e-posti aadressil info@riided24.ee. Nimetatud e-posti aadressile saadetud e-kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab samalt e-posti aadressilt saatjale vastuse kirja kättesaamise kohta.

2.4. Kui Kasutustingimuste punktis 2.3 nimetatud küsimuste, kaebuste, ettepanekute või taotluste saatmine ei ole võimalik e-posti teel, võib need Haldajale saata ka postiaadressil Sõpruse pst 172-34, 13424 Tallinn. Sellisel juhul loetakse vastav saadetis Haldaja poolt kätte saaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

3. Veebisaidi kasutamise põhitingimused

3.1. Veebisait on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale.

3.2. Veebisaidi kasutamiseks loetakse mistahes Veebisaidil asuva objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist.

3.3. Veebisaiti võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Veebisaiti kasutada. Kasutustingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Veebisaidi leheküljel
http://www.riided24.ee/kasutustingimused.php.

3.4. Lisaks Kasutustingimustele võib Haldaja iga Veebisaidil pakutava Teenuse kohta kehtestada Lisatingimusi. Kui Kasutaja ei nõustu vastava Teenuse Lisatingimustega, puudub tal õigus seda Teenust kasutada. Lisatingimused on osa Kasutustingimustest.

3.5. Veebisaidi kasutamiseks tuleb isikul sõlmida Haldajaga Leping. Kasutustingimused, sealhulgas Lisatingimused on Lepingu tingimused. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest, sealhulgas Lisatingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.

3.6. Kasutaja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma.

3.9. Sõltuvalt Kasutajatasemest toimub Haldajaga Lepingu sõlmimine järgnevalt:

1. kui Kasutaja asub Teenuseid tegelikult kasutama (Tavakasutaja);

2. kui Kasutaja on esitanud Haldajale Veebisaidi kaudu avalduse registreerumiseks ja saab ligipääsu personaalsele Veebisaidi kasutajakontole (Registreerunud Kasutaja);

3. kui Kasutaja on äriline ettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja ja on esitanud Haldajale Veebisaidi kaudu avalduse registreerumiseks ja saab ligipääsu personaalsele Veebisaidi kasutajakontole (Ärikasutaja).

3.10. Kasutaja on kohustatud tasuma Veebisaidi ja Teenuste kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.

4. Kasutajatasemed

4.1. Veebisaidil on määratud järgmised Kasutajatasemed:

1. Tavakasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid piiratud ulatuses, milleks ei ole vajalik luua personaalset Veebisaidi kasutajakontot. Tavakasutajale ei laiene Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused.

2. Registreerunud Kasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid personaalse Veebisaidi kasutajakonto abil. Lisaks laienevad Registreerunud Kasutajale ka Tavakasutaja õigused ja kohustused;

3. Ärikasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid ning pakkuda oma kaupu ja teenuseid teistele Kasutajatele Veebisaidi ärikliendikonto abil. Ärikasutajale laienevad Tavakasutaja ja Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused üksnes osaliselt niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus Ärikasutaja õiguste ja kohustustega.

4.2. Tavakasutajal on õigus:

4.2.1. tutvuda Veebisaidi Sisuga;

4.2.2. teostada otsinguid Andmebaasides ja kasutada muid Tavakasutajale kätte- saadavaid Teenuseid;

4.2.3. esitada Haldajale Veebisaidi kaudu avaldus registreerumiseks ja luua personaalne Veebisaidi kasutajakonto (Registreerunud Kasutaja) või registreerida Haldajaga Leping ärikliendikonto loomiseks ja Ärikasutajale suunatud Teenuste kasutamiseks (Ärikasutaja).

4.3. Registreerunud Kasutajal on õigus:

4.3.1. kasutada Veebisaidile sisenemiseks turvalist sisselogimist;

4.3.2. lisada veebilehele müügikuulutusi vastavalt hinnakirjale;

4.3.3. sisestada foorumisse sõnumeid ja alustada foorumis uusi teemasid;

4.3.4. kasutada kõiki muid Registreerunud Kasutajale kättesaadavaid Teenuseid;

4.3.5. tutvuda Haldaja poolt Veebiportaalis Kasutaja kohta salvestatud Isikuandmetega;

4.3.6. nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

4.4. Ärikasutajal on õigus:

4.4.1. kasutada Veebisaidile sisenemiseks turvalist sisselogimist;

4.4.2. lisada veebilehele müügikuulutusi vastavalt hinnakirjale;

4.4.3. sisestada foorumisse sõnumeid ja alustada foorumis uusi teemasid;

4.4.4. kasutada kõiki muid Ärikasutajale kättesaadavaid Teenuseid;

4.4.5. tutvuda Haldaja poolt Veebiportaalis Kasutaja kohta salvestatud Isikuandmetega;

4.4.6. nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

5. Registreerimine

5.1. Registreerimisel peab Kasutaja esitama Haldaja poolt nõutud kohustuslikud andmed ja aktsepteerima Kasutustingimusi. Kasutustingimuste aktsepteerimiseks klõpsab Kasutaja selleks ettenähtud väljale, milleks Haldur on loonud vastava võimaluse registreerumise kasutajaliideses.

5.2. Haldaja küsib registreerimisel Kasutajalt kohustuslike Isikuandmetena Kasutaja ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi.

5.3. Registreerumisel saab Kasutaja enda käsutusse lisaks muudele õigustele personaalse Veebisaidi kasutajakonto.

5.4 Kasutaja registreering Veebisaidil kehtib tähtajatult.

6. Sisu avaldamine

6.1. Veebisaidile lisatav Sisu ei tohi olla vastuolus õigusaktidega.

6.2. Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt Veebisaidile lisatud Sisu.

6.3. Kui Kasutaja esitab Haldajale või lisab Veebisaidile Sisu, peab see olema täpne, õige ja asjakohane ning vastama Kasutustingimustele, Lisatingimustele ja Veebisaidis kehtivatele headele tavadele.

6.4. Kasutaja ei tohi kasutada Veebisaiti reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks teistele Kasutajatele ilma Haldaja loata.

6.5. Kasutaja poolt Veebisaidile lisatav Sisu ja elektronposti saadetised Haldajale või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Veebisaidi tavapärast tööd või mis salvestuvad Kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad selle tavapärast funktsioneerimist.

6.6. Kui Kasutaja avaldab Veebisaidil väärtushinnanguid, ei tohi nende eesmärgiks olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine.

6.7. Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle Veebisaidi kasutamisel teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teiste Kasutajate identiteeti.

6.8 Haldaja ei ole kohustatud jälgima teavet, mida ta Veebisaidi kaudu edastab, vahemällu salvestab või talletab, ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse põhjal teavet, mis võimaldab tuvastada neid Teenuste Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.

7. Müügitehingute sõlmimine

7.1. Haldaja ei osale ise (näiteks poe, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Veebisaidil avaldatud pakkumiste tulemusel Kasutajate vahel.

7.2 Kasutajad sõlmivad Veebisaidil toodete müügitehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad ise nende vahel sõlmitud lepingute ja müügitingimuste täitmise eest.

8. Autoriõigused

8.1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Veebisaidile (kui andmebaasile) ja autoriõigused selle koosseisus olevatele Teostele, sealhulgas tarkvarale, uudistele, sõnumitele, tekstidele, Veebisaidi graafilisele, muusikalisele jm kujundusele.

8.2. Sellisteks Teosteks, mille osas käesolevas peatükis autori varalised õigused loovutatakse ja isiklike õiguste osas antakse ainulitsents, on kirjalik tekst (kuulutused, foorumi sõnumid, arvamused jms), fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid, audiovisuaalsed teosed, illustratsioonid, jms).

8.3. Kasutaja loovutab Haldajale tasuta kõik varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses Teosele, kaasa arvatud õigused Teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms, mistahes vormis ja viisil, ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Varalised õigused loetakse loovutatuks Haldajale koheselt Teose üleslaadimisega Veebisaidile.

8.4. Kasutaja annab punktis 8.2 nimetatud Teoste osas Haldajale tasuta ainulitsentsi (loa) Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks Veebisaidil mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses, ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust Kasutustingimustes sätestatud viisil. Haldajal on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Isiklike õiguste osas ainulitsents loetakse Kasutaja poolt Haldajale antuks koheselt Teose üleslaadimisega Veebisaidile. Kasutustingimuste alusel antud ainulitsents hõlmab kõiki edasisi Teose arendusi. Kasutaja lubab samuti vajadusel teha oma Teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema Teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et Haldaja ei ole kohustatud kajastama Teose juures Kasutaja autorinime.

8.5. Haldajal on õigus luua Kasutaja Teose alusel tuletatud teoseid Teose edasiarendamise teel. Autoriõigus tuletatud teostele kuulub Haldajale. Kasutaja on nõus, et Haldaja ei ole kohustatud kajastama tuletatud teose juures Kasutaja kui algse Teose autorinime, Teose pealkirja (nimetust) ega allikat, kus Teos on avaldatud. Tuletatud Teosed on näiteks Kasutaja poolt Veebisaidile üles laetud fotod täiendustega, muudatustega või muude lisandustega (sealhulgas fotode mõõtude muutmine, failinime muutmine, foto kvaliteedi tõstmine, vesimärgi lisamine, jms), foorumi tekstid täienduste või muudatustega jne. Haldajal on õigus Kasutaja poolt Veebisaidile üleslaetud Teosed (näiteks fotograafiateosed) kustutada ja kasutada Veebisaidil vaid Haldaja poolt loodud tuletatud teoseid.

8.6. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse jms viisil kasutada.

8.7. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Haldaja nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

8.8. Kasutaja kinnitab Veebisaiti kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda.

8.9. Kasutaja kinnitab Veebisaidile Teoste või Sisu lisamisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele Teosele või Sisule või tal on muu õiguslik alus Teose või Sisu lisamiseks.

8.10. Haldaja ja Kasutaja vastutavad Kasutustingimuste käesolevas osas esitatud autoriõiguste nõuete rikkumise eest arvestades Kasutustingimuste osas „Haldaja vastutus” (vt Kasutustingimuste punkt 12) toodud erisusi.

9. Isikuandmete kaitse

9.1. Kasutaja Isikuandmete töötlejaks on Haldaja.

9.2. Haldaja kogub Kasutaja Isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel vastavalt Kasutustingimustele ja Lisatingimustele.

9.3. Kasutaja annab Lepingu sõlmimisega Haldajale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Eelnimetatud Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

9.4. Haldaja säilitab saadud teabe Kasutajaga suhtlemise kohta ja Kasutaja toimingute kohta Veebisaidil elektroonilisel kujul, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

9.5. Kõnealuseid Isikuandmeid kasutab Haldaja:

9.5.1. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks;

9.5.2. Teenuste osutamiseks ja selle paremaks planeerimiseks, sealhulgas Teenuste hindade määramiseks;

9.5.3. Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks;

9.5.4. Veebisaidi turvalisuse suurendamiseks;

9.5.5. kindlate Haldaja koostööpartnerite teenuste ja kaupade tutvustamiseks ning pakkumiseks;

9.5.6. Kasutaja kauplemisharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Veebisaidi uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele;

9.5.7. oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest (näiteks andmete edastamine uurimisasutusele jms);

9.5.8. oma rikutud õiguste kaitsmiseks (näiteks andmete edastamine Haldajat esindavale advokaadile jms).

9.6. Haldaja ei edasta Kasutajate kohta saadud Isikuandmeid kolmandatele isikutele.

9.7. Kui Kasutaja ei ole Haldajalt tähtaegselt arvet tasunud, on Haldajal õigus edastada Isikuandmeid võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule.

9.8. Haldaja ei kasuta registreerunud Kasutajate kontaktandmeid Veebisaidi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks, samuti ei lisata Kasutajat ilma tema nõusolekuta Veebisaidi postitusnimekirjadesse.

9.9. Kasutaja võib soovi korral keelduda Haldaja poolt saadetavast reklaamist ja kolmandate isikute poolt saadetavatest pakkumistest, saates Haldajale vastavasisulise e-kirja aadressil info@riided24.ee.

9.10. Kasutajal on õigus näha Haldaja käsutuses olevaid andmeid Kasutaja kohta ja nõuda andmete parandamist.

9.11. Kasutaja Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

9.12. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Veebisaidi keskkonda sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui Registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

9.13. Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

9.14 Isikuandmetega seonduvate õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks (näiteks Kasutustingimuste punktid 9.9, 9.10, 9.13), samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Haldaja vastu kaebuste esitamiseks, tuleb Kasutajal pöörduda Haldaja poole järgmistel kontaktidel: E-post: info@riided24.ee; Postiaadress: Uus-Tatari 13-17, 10134 Tallinn.

10. Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus

10.1. Haldaja uuendab pidevalt Veebisaidi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et pakkuda Kasutajatele parimat teenust.

10.2. Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:

10.2.1.Veebisaidi Teenuste vorm ja iseloom võivad aegajalt muutuda ilma ette teatamata;

10.2.2.Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mistahes osa osutamise omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks teatades sellest ette vähemalt kaks (2) päeva;

10.2.3.Haldaja tagab Teenuse kättesaadavuse aja kuus vähemalt 97% ulatuses. Teenuse kättesaadavuse näitajad arvutatakse kalendrikuu põhiselt järgmiselt: igakuine Teenuse kättesaadavus = kalendrikuu koguaeg – mittetoimivuse aeg kuus / kalendrikuu koguaeg. Seejuures mittetoimivuse aja sisse ei arvestata hooldustöid, millest on Kasutajat ette teavitatud.

11. Haldaja õiguskaitsevahendid

11.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Lisatingimusi või Veebisaidis kehtivaid häid tavasid, on Haldajal õigus piirata Kasutaja Veebisaidi kasutusõiguseid või sulgeda Kasutaja personaalne Veebisaidi kasutajakonto või ärikliendikonto.

11.2. Kui Kasutaja korduvalt ja oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus peatada Kasutaja juurdepääs oma kontole Veebisaidil või Veebisaidile tervikuna. Selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule Kasutaja kontol sisalduvale infole.

11.3. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud Sisu on vastuolus Kasutustingimustega, siis on Haldajal õigus vastav Sisu Veebisaidilt eemaldada või tõkestada sellele juurdepääs. Haldaja võib Veebisaidilt kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti Veebisaidile lisada või sellele juurdepääs taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Kasutustingimustele (näiteks autori kirjalik nõusolek foto kasutamiseks Veebisaidil jms).

11.4 Haldajal on õigus tõkestada juurdepääs Veebisaidile isikul, kes kasutab Veebisaiti ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes (näiteks reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks ilma vastava loata).

12. Haldaja vastutus

12.1. Kui Kasutajad lisavad Veebisaitide serveriruumi Sisu kuulutuste, foorumipostituste, kommentaaride ja piltide jms näol, siis Haldaja saab vastavast Sisust teadlikuks järgmistel viisidel:

12.1.1.Haldajale esitatud kaebuse teel;

12.1.2.Veebisaidi Administraatorite pisteliste kontrollide teel;

12.1.3.Haldajale laekunud mitte-automatiseeritud taotluse teel Kasutaja poolt Sisu lisamiseks;

12.2. Haldaja ei kontrolli Kasutajate poolt lisatud Sisu õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.

12.3. Kui Haldaja saab teada Veebisaidi vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab ta asjakohase Sisu või tõkestab sellele juurdepääsu. Haldaja ei vastuta Veebisaidi vahendusel toime pandud või kestva rikkumise eest, mille suhtes ta on võtnud aktiivselt meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks.

12.4. Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja eemaldas Veebisaidilt Sisu või tõkestas sellele juurdepääsu Haldajale esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud kahtluse alusel või otseselt seetõttu, et Sisu on vastuolus Kasutustingimustega (vt Kasutustingimuste punkt 11.3). Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu.

12.5. Kui Kasutaja on kasutanud Teoses teise isiku autoriõigusega kaitstud teost või sellest tuletatud teost, siis ei vastuta Haldaja sellise teose kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.

12.6. Haldaja ei vastuta müüdavate toodete kvaliteedi, kvantiteedi, asukoha, päritolu ega seaduslikkuse eest (näiteks Veebisaidil kuulutuse teel müüdav toode on varastatud jne).

12.7. Haldaja ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldustööde raames (vt Kasutustingimuste punkt 10.2.2).

12.8 Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse eest, mis on tekkinud Haldajast mitteolenevatel põhjustel (näiteks internetiühenduse katkemisel jne).

13. Lõppsätted

13.1. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

13.2. Kui mõni käesolevate Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.

13.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

13.4. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda.

13.5 Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebisaidi arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Hinnakirju. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Isikuandmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Haldaja töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Veebisaidi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste või Hinnakirjade muutustest Veebilehe vahendusel kaks nädalat enne uute Kasutustingimuste või Hinnakirjade kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata.

Lisatingimused

Kuulutuse pildi töötlemine tähelepanu äratamise eesmärgil on keelatud.
Ühe kuulutusega on mitme erineva objekti kuulutamine keelatud. Kuulutus peab olema ühe konkreetse objekti põhine.
Ei tohi luua mitut kasutajakontot.
Kuulutusi ja foorumi sõnumeid on keelatud kasutada otsese reklaami tegemiseks.
Väljadele tuleb lisada vaid sinnakuuluvat välja nimele kohast infot.
Kuulutused peavad vastama toote kindlale rubriigile.

ehasoo.com innonesia.com